4 icons

Browsing: EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား

EPRP ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ မၾကာခင္ကရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ေဆာင္းပါမ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပထားပါသည္။သာဓကအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္းအျမစ္မ်ား က႑တြင္ မၾကာမီက ထည္႕သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊စိတ္၀င္စားဖါယ္ရာ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးတပုဒ္၊အသံ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုဖိုင္ စသည္တို႔ ထည္႔သါင္းထားပါသည္။

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ panglong-peace-conference-1

EPRP

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားထည္႔သြင္းႏိူင္ရန္မည္႔ ျပည္နယ္အေျချပဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားထူေထာင္ရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ EPRP အေတြးအျမင္ အပိုင္း ၃ ကို ဤေနရာ တြင္ၾကည္႔ရႈႏိူင္ ပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား nksvideo

EPRP

ယခုဗီဒီယိုအား EPRP က်ားမျဖစ္တည္မႈသိရိွနားလည္ေရးပညာေပးလႈပ္ရွားမႈ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ EPRP ၏ရွမ္းျပည္နယ္ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္းေရးမႈး နန္းေကစီကထုတ္လုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ EPRP က်ားမျဖစ္တည္မႈသိရိွနားလည္ေရးပညာေပးလႈပ္ရွားမႈအား ေဒါက္တာခင္မာမာၾကည္၏စိတ္ကူးႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအသိုက္အၿမံဳ အသီးသီးမွအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားမႈမ်ားပါ၀င္သည္။အဆိုပါေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ဗီဒီယိုဖိုင္ ၂ ခုျဖင့္ပံုေဖာ္ခဲ႔ဖူးၿပီး ယခုေနာက္ဆံုးဗီဒီယိုသည္ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းေပါင္းစံုကိုေရြးႏႈတ္တင္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ [22:54], စက္တင္ဘာတြင္လႊင့္တင္ၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားေျပာမ်ားကို အဂၤလိပ္စာတမ္းထိုးပါရိွသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား gmailmobile

EPRP

ဂ်ီေမးလ္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၿခဳံငုံသုံးသပ္ထားေသာ စာရိုက္ျခင္း၊ ပူးတြဲစာပိုျခင္း၊ အေၾကာင္းျပန္စာပို႔ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္အတူ ဂ်ီေမးလ္ အေကာင့္တခုဖြင့္နည္းတို႔ကို ယခုဗီဒီယိုတြင္ ရွင္းလင္းျပသထားပါသည္။ [3:33], ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား video

EPRP

ဂ်ီေမးလ္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၿခဳံငုံသုံးသပ္ထားေသာ စာရိုက္ျခင္း၊ ပူးတြဲစာပိုျခင္း၊ အေၾကာင္းျပန္စာပို႔ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္အတူ ဂ်ီေမးလ္ အေကာင့္တခုဖြင့္နည္းတို႔ကို ယခုဗီဒီယိုတြင္ ရွင္းလင္းျပသထားပါသည္။ [4:00], ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား chap10

EPRP

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူသည္႔စကားရပ္မွာ ပါလီမန္စနစ္မ်ားရိွ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ သမၼတစနစ္မ်ားရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟုလူအမ်ားနားလည္ထားေသာ အစိုးရဦးေဆာင္မႈခက္မကို လႊမ္းၿခံဳေဖာ္ျပသည္႔ အသံုး အႏႈန္းျဖစ္သည္။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဥပေဒမ်ားကိုအတည္ျပဳျခင္း၊ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွေသာ္ လည္း ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုရာတြင္ ဦးေဆာင္ရေလ႔ရိွသည္။ Other chapters of “Introduction to Politics”.

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား chap10

EPRP

တရားစီရင္ေရးမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကိုက်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္ရၿပီး ၎တို႔ခ်မွတ္စီရင္မႈမွ ဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရသည္။တရားစီရင္ေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ လြတ္လပ္အမီွအခိုကင္းရမည္ဟု ေယဘူူယ်အားျဖင့္ယူဆထားၾကသည္(ဆိုလိုသည္မွာ အစိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈမွကင္းလြတ္ ရမည္)။အမ်ိဳးမ်ိုးေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာစနစ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရိွရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ယခုအခန္းတြင္ အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒစနစ္(Common Law)၊တရားမဥပေဒစနစ္ (Civil Law) မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Other chapters of “Introduction to Politics”.

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ panglong-conference

EPRP

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားထည္႔သြင္းႏိူင္ရန္မည္႔ ျပည္နယ္အေျချပဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားထူေထာင္ရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။အျပည္႔အစံုသို႔

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ nca-panglong-1

EPRP

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဇူလိုင္လအတြင္းကေတြ႔ဆံုစဥ္က “ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္မိမိတို႔ဘာေပးဆပ္ႏိူင္မည္ကိုစဥ္းစားပါ “ ဟူ၍မွာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ယခုစာတမ္းသည္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ရႈျမင္မႈမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးကိစၥပံုေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္းအေရးႀကီးထင္ရွားေသာတုန္႔ျပန္မႈတရပ္ကို ဆြဲထုတ္ျပသရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား ws-lp-ranir-mmr

EPRP

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၁၂ မွ ၁၃ ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ RANIR ႏွင့္အျခား CSO အဖြဲ႕၀င္မ်ား(RANIR ေအာက္ရိွ)ႏွင့္အတူ EPRP နားေထာင္ၾကားနာေရးအဖြဲ႕သည္ ၂ ရက္ၾကာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔  ပါသည္။မိမိတို႔အသီးသီး၏ နာေထာင္ၾကားနာေရးစီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ဗဟုုသုတႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ခဲ႔ၾကသည္။ Other “Listening Project” summary reports here.

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား chap8-1

EPRP

ဥပေဒျပဳေရးဆိုသည္မွာ ပါလီမာန္၊ကြန္ဂရက္၊chamber of deputies၊house of representatives၊ဆီးနိတ္ စသည္ျဖင့္ ပိုအသိမ်ားေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ေခၚေ၀ၚသည္႔ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဌာန္းအတည္ျပဳသည္႔ မ႑ိဳင္ျဖစ္သ Other chapters of “ Introduction to Politics” .