Browsing: EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား

EPRP ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ မၾကာခင္ကရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ေဆာင္းပါမ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပထားပါသည္။သာဓကအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္းအျမစ္မ်ား က႑တြင္ မၾကာမီက ထည္႕သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊စိတ္၀င္စားဖါယ္ရာ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးတပုဒ္၊အသံ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုဖိုင္ စသည္တို႔ ထည္႔သါင္းထားပါသည္။

1 2 3
EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ slide-3-557x371

EPRP

EPRP သည္ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အသိပညာ ေပးေရး စီမံကိန္းႏွစ္ခုကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ေက်းရြာမ်ားထိေရာက္ရိွျပန္႔ႏွ႔ံေအာင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေျမယာဗဟုသုတမွ်ေ၀ေရးဖိုရမ္မ်ား ၂၀၁၆ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသအသီးသီးမွ ေက်းရြာေနလူထုမ်ားအား ေျမယာဥပေဒ၏အေရးပါပံုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသႏိူင္ခဲ႔ပါသည္။ယခု အေတြးအျမင္စာစု သည္ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသအေျခအေန ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အံခြင္၀င္က်ရိွေစရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးပံုကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ ထားပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား voice2

EPRP

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၏ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေနရာမ်ားမွ သာမန္လူသားမ်ား ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ ေျပာဆိုနိုင္ရန္ အခြင့္အေရး တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးမွုမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံကို မ်ားစြာၾကားရေလ့မရွိဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝေပးအေျခအေနမ်ားအေပၚ တက္နိုင္သမၽွ ပဓာန ထားလိုခဲ့သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ေဒသခံမ်ားကို စုစည္းရာတြင္ တက္နိုင္သမၽွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္နိုင္သမၽွ ပါဝင္ရန္ အားေပးခဲ့ရၿပီး ယင္းတို႔အား အေျခခံ “ နားေထာင္ျခင္း” သင္တန္း(တိုင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္းအျမစ္ စီမံခ်က္ နားေထာင္ျခင္း လက္စြဲ ရွု)ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ အသံသြင္းစက္ငယ္မ်ား ေပးၿပီး “ ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား” စုေဆာင္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေမးခြန္းေမးသူမ်ား ၾကားရသည့္အတိုင္း ဇာတ္ေၾကာင္းကို ေျပာျပနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားသျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား အေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာ စာနာသနားနိုင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ English version here

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား Kayin_Report_Cover-1-702x336

EPRP

ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာေျမယာကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းေရးသည္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရသစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာစိန္ေခၚခ်က္တခုထဲတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုျပႆနာရပ္မ်ားကိုႀကိဳးစားေျဖရွင္းေရးသည္ အစိုးရ၏တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး ေျဖရွင္းႏိူင္ေရးအတြက္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိူင္ပါသည္။ “ ဇြဲကပင္ကိုသက္ေသတည္၍ “ အစီရင္ခံစာ ( ျမန္မာဘာသာ) သည္ ႏိုင္ငံရိွေျမယာျပႆနာမ်ားအား အစိုးရသစ္ကေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစမည္႔ ကရင္အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကျပဳစု ထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား 2016-12-09-15_06_36-how-to-save-files-from-android-to-google-drive-myanmar-subtitles-youtube

EPRP

မိမိဖုန္း ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ခဲ့ပါက မိမိ၏အခ်က္အလက္မ်ား Google Drive တြင္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ၿပီးAndroid Phone မွ ဖိုင္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား စသည္ျဖင့္ မိမိ၏ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းပံုကို အီးပီအာပီကထုတ္လုပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ [2:58], ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပၿပီး အသံဖိုင္မပါ၀င္ပါ။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား 2016-12-07-07_13_37-demarcation-of-military-positions-dr-alan-smith-nov2016-mmr-pdf-adobe-acrobat

Dr Alan Smith, FLD/EPRP

ဤရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္သည္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာနယ္နမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းတြင္ လက္ခံေက်နပ္ႏိုင္ၿပီး ၿမဲၿမံသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံတက် လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ကိုးကား ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ ေနရာမ်ားအား နယ္နမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေျခအေနေအာက္တြင္ မေတာ္တဆ ထိေတြ႕ရင္ဆိုင္မႈမ်ား မရိွေစေရးအတြက္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ (ကရင္ဘာသာ) အား ဤေနရာတြင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား grab

EPRP

EPRP သည္ ၂၀၁၆ အတြင္းေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သင္တန္း ၂ ခုဖြင့္လွစ္သင္တန္းေပးခဲ႔ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ ေျမယာဆိုင္ရာဗဟုသုတမွ်ေ၀ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ရွမ္းျပည္နယ္ရိွၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္မွေျမယာသိမ္းပိုက္ခံရမႈမ်ားအေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ႔ၾကပါသည္။ အစီရင္ခံခ်က္အျပည္႔အစံုသို႔

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား 2016-11-05-05_12_59-how-to-speed-up-access-to-web-pages-and-resources-myanmar-language-no-soundtr

EPRP

Internet connection ကို မေျပာင္းလဲဘဲ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ၀က္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား အရွိန္ျမႇင့္တင္ အသံုးျပဳနည္း အၾကၤေပးခ်က္မ်ားကို အီးပီအာပီကထုတ္လုပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ [3:35] ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပၿပီး အသံဖိုင္မပါ၀င္ပါ။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား 2016-12-12-13_52_05-eprp-land-report-shan-state-041116-mmr-pdf-adobe-acrobat-pro

EPRP

EPRP သည္ ၂၀၁၆ အတြင္းေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သင္တန္း ၂ ခုဖြင့္လွစ္သင္တန္းေပးခဲ႔ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ ေျမယာဆိုင္ရာဗဟုသုတမွ်ေ၀ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ရွမ္းျပည္နယ္ရိွၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္မွေျမယာသိမ္းပိုက္ခံရမႈမ်ားအေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ႔ၾကပါသည္။ အစီရင္ခံခ်က္အျပည္႔အစံုသို႔

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား land-confiscate

Panglong

လူမွုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ သ်ွမ္းျပည္အတြင္းရွိ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမျပသာနာမ်ားကုိ လက္ရွိ NLD အစိုးရမွ ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ စာတမ္းမိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား thether1

EPRP

မိမိ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို အင္တာနက္ လြယ္ကူစြာခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳပံု ႏွစ္နည္းျဖစ္ေသာ(Wifi Hotspot and Tethering)ကို ယခုဗီဒီယိုတြင္ ရွင္းလင္းျပသထားပါသည္။ [4:46] ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။

1 2 3