Browsing: EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား

EPRP ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ မၾကာခင္ကရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ေဆာင္းပါမ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပထားပါသည္။သာဓကအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္းအျမစ္မ်ား က႑တြင္ မၾကာမီက ထည္႕သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊စိတ္၀င္စားဖါယ္ရာ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးတပုဒ္၊အသံ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုဖိုင္ စသည္တို႔ ထည္႔သါင္းထားပါသည္။

1 2
EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား 2017-11-29 16_06_25-(2) How to create your Facebook Account and set up Privacy settings (for beginne

EPRP

မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ Facebook အေကာင့္ ျပဳလုပ္နည္းႏွင့္ အေကာင့္လံုျခံဳေရးအတြက္ မိမိအသံုးျပဳလိုသည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္ပံုကို အီးပီအာပီကထုတ္လုပ္ေဖာ္္ျပထားပါသည္။ [၄:၅၆], ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပၿပီး အသံဖိုင္မပါ၀င္ပါ။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား 2017-11-29 15_41_17-(5) How to set up Facebook Account and Privacy setting for beginner PC Version -

EPRP

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ Facebook အေကာင့္ ျပဳလုပ္နည္းႏွင့္ အေကာင့္လံုျခံဳေရးအတြက္ မိမိအသံုးျပဳလိုသည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္ပံုကို အီးပီအာပီကထုတ္လုပ္ေဖာ္္ျပထားပါသည္။ [၄:၃၈], ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပၿပီး အသံဖိုင္မပါ၀င္ပါ။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား cursed-1-702x336

Global Witness

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည္႔ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနလွ်က္ရိွေၾကာင္း သမိုင္း၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမစတင္မီ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ကားသစ္က ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဆာင္းပါးအျပည္႔အစံုသို႔

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ slide-3-557x371

EPRP

EPRP သည္ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အသိပညာ ေပးေရး စီမံကိန္းႏွစ္ခုကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ေက်းရြာမ်ားထိေရာက္ရိွျပန္႔ႏွ႔ံေအာင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေျမယာဗဟုသုတမွ်ေ၀ေရးဖိုရမ္မ်ား ၂၀၁၆ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသအသီးသီးမွ ေက်းရြာေနလူထုမ်ားအား ေျမယာဥပေဒ၏အေရးပါပံုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသႏိူင္ခဲ႔ပါသည္။ယခု အေတြးအျမင္စာစု သည္ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသအေျခအေန ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အံခြင္၀င္က်ရိွေစရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးပံုကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ ထားပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား voice2

EPRP

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၏ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေနရာမ်ားမွ သာမန္လူသားမ်ား ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ ေျပာဆိုနိုင္ရန္ အခြင့္အေရး တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးမွုမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံကို မ်ားစြာၾကားရေလ့မရွိဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝေပးအေျခအေနမ်ားအေပၚ တက္နိုင္သမၽွ ပဓာန ထားလိုခဲ့သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ေဒသခံမ်ားကို စုစည္းရာတြင္ တက္နိုင္သမၽွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္နိုင္သမၽွ ပါဝင္ရန္ အားေပးခဲ့ရၿပီး ယင္းတို႔အား အေျခခံ “ နားေထာင္ျခင္း” သင္တန္း(တိုင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္းအျမစ္ စီမံခ်က္ နားေထာင္ျခင္း လက္စြဲ ရွု)ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ အသံသြင္းစက္ငယ္မ်ား ေပးၿပီး “ ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား” စုေဆာင္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေမးခြန္းေမးသူမ်ား ၾကားရသည့္အတိုင္း ဇာတ္ေၾကာင္းကို ေျပာျပနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားသျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား အေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာ စာနာသနားနိုင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ English version here

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား Kayin_Report_Cover-1-702x336

EPRP

ကရင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာေျမယာကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းေရးသည္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရသစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာစိန္ေခၚခ်က္တခုထဲတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုျပႆနာရပ္မ်ားကိုႀကိဳးစားေျဖရွင္းေရးသည္ အစိုးရ၏တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး ေျဖရွင္းႏိူင္ေရးအတြက္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိူင္ပါသည္။ “ ဇြဲကပင္ကိုသက္ေသတည္၍ “ အစီရင္ခံစာ ( ျမန္မာဘာသာ) သည္ ႏိုင္ငံရိွေျမယာျပႆနာမ်ားအား အစိုးရသစ္ကေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစမည္႔ ကရင္အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကျပဳစု ထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား 2016-12-09-15_06_36-how-to-save-files-from-android-to-google-drive-myanmar-subtitles-youtube

EPRP

မိမိဖုန္း ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ခဲ့ပါက မိမိ၏အခ်က္အလက္မ်ား Google Drive တြင္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ၿပီးAndroid Phone မွ ဖိုင္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား စသည္ျဖင့္ မိမိ၏ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းပံုကို အီးပီအာပီကထုတ္လုပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ [2:58], ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပၿပီး အသံဖိုင္မပါ၀င္ပါ။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား 2016-12-07-07_13_37-demarcation-of-military-positions-dr-alan-smith-nov2016-mmr-pdf-adobe-acrobat

Dr Alan Smith, FLD/EPRP

ဤရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္သည္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာနယ္နမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းတြင္ လက္ခံေက်နပ္ႏိုင္ၿပီး ၿမဲၿမံသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံတက် လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ကိုးကား ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ ေနရာမ်ားအား နယ္နမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေျခအေနေအာက္တြင္ မေတာ္တဆ ထိေတြ႕ရင္ဆိုင္မႈမ်ား မရိွေစေရးအတြက္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ (ကရင္ဘာသာ) အား ဤေနရာတြင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား grab

EPRP

EPRP သည္ ၂၀၁၆ အတြင္းေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သင္တန္း ၂ ခုဖြင့္လွစ္သင္တန္းေပးခဲ႔ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ ေျမယာဆိုင္ရာဗဟုသုတမွ်ေ၀ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ရွမ္းျပည္နယ္ရိွၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္မွေျမယာသိမ္းပိုက္ခံရမႈမ်ားအေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ႔ၾကပါသည္။ အစီရင္ခံခ်က္အျပည္႔အစံုသို႔

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား 2016-11-05-05_12_59-how-to-speed-up-access-to-web-pages-and-resources-myanmar-language-no-soundtr

EPRP

Internet connection ကို မေျပာင္းလဲဘဲ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ၀က္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား အရွိန္ျမႇင့္တင္ အသံုးျပဳနည္း အၾကၤေပးခ်က္မ်ားကို အီးပီအာပီကထုတ္လုပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ [3:35] ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပၿပီး အသံဖိုင္မပါ၀င္ပါ။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား 2016-12-12-13_52_05-eprp-land-report-shan-state-041116-mmr-pdf-adobe-acrobat-pro

EPRP

EPRP သည္ ၂၀၁၆ အတြင္းေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သင္တန္း ၂ ခုဖြင့္လွစ္သင္တန္းေပးခဲ႔ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ ေျမယာဆိုင္ရာဗဟုသုတမွ်ေ၀ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ရွမ္းျပည္နယ္ရိွၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္မွေျမယာသိမ္းပိုက္ခံရမႈမ်ားအေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ႔ၾကပါသည္။ အစီရင္ခံခ်က္အျပည္႔အစံုသို႔

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား land-confiscate

Panglong

လူမွုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ သ်ွမ္းျပည္အတြင္းရွိ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမျပသာနာမ်ားကုိ လက္ရွိ NLD အစိုးရမွ ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ စာတမ္းမိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား thether1

EPRP

မိမိ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို အင္တာနက္ လြယ္ကူစြာခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳပံု ႏွစ္နည္းျဖစ္ေသာ(Wifi Hotspot and Tethering)ကို ယခုဗီဒီယိုတြင္ ရွင္းလင္းျပသထားပါသည္။ [4:46] ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ panglong-peace-conference-1

EPRP

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားထည္႔သြင္းႏိူင္ရန္မည္႔ ျပည္နယ္အေျချပဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားထူေထာင္ရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ EPRP အေတြးအျမင္ အပိုင္း ၃ ကို ဤေနရာ တြင္ၾကည္႔ရႈႏိူင္ ပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား nksvideo

EPRP

ယခုဗီဒီယိုအား EPRP က်ားမျဖစ္တည္မႈသိရိွနားလည္ေရးပညာေပးလႈပ္ရွားမႈ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ EPRP ၏ရွမ္းျပည္နယ္ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္းေရးမႈး နန္းေကစီကထုတ္လုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ EPRP က်ားမျဖစ္တည္မႈသိရိွနားလည္ေရးပညာေပးလႈပ္ရွားမႈအား ေဒါက္တာခင္မာမာၾကည္၏စိတ္ကူးႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအသိုက္အၿမံဳ အသီးသီးမွအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားမႈမ်ားပါ၀င္သည္။အဆိုပါေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ဗီဒီယိုဖိုင္ ၂ ခုျဖင့္ပံုေဖာ္ခဲ႔ဖူးၿပီး ယခုေနာက္ဆံုးဗီဒီယိုသည္ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းေပါင္းစံုကိုေရြးႏႈတ္တင္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ [22:54], စက္တင္ဘာတြင္လႊင့္တင္ၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားေျပာမ်ားကို အဂၤလိပ္စာတမ္းထိုးပါရိွသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား gmailmobile

EPRP

ဂ်ီေမးလ္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၿခဳံငုံသုံးသပ္ထားေသာ စာရိုက္ျခင္း၊ ပူးတြဲစာပိုျခင္း၊ အေၾကာင္းျပန္စာပို႔ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္အတူ ဂ်ီေမးလ္ အေကာင့္တခုဖြင့္နည္းတို႔ကို ယခုဗီဒီယိုတြင္ ရွင္းလင္းျပသထားပါသည္။ [3:33], ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား video

EPRP

ဂ်ီေမးလ္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၿခဳံငုံသုံးသပ္ထားေသာ စာရိုက္ျခင္း၊ ပူးတြဲစာပိုျခင္း၊ အေၾကာင္းျပန္စာပို႔ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္အတူ ဂ်ီေမးလ္ အေကာင့္တခုဖြင့္နည္းတို႔ကို ယခုဗီဒီယိုတြင္ ရွင္းလင္းျပသထားပါသည္။ [4:00], ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား chap10

EPRP

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူသည္႔စကားရပ္မွာ ပါလီမန္စနစ္မ်ားရိွ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ သမၼတစနစ္မ်ားရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟုလူအမ်ားနားလည္ထားေသာ အစိုးရဦးေဆာင္မႈခက္မကို လႊမ္းၿခံဳေဖာ္ျပသည္႔ အသံုး အႏႈန္းျဖစ္သည္။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဥပေဒမ်ားကိုအတည္ျပဳျခင္း၊ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွေသာ္ လည္း ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုရာတြင္ ဦးေဆာင္ရေလ႔ရိွသည္။ Other chapters of “Introduction to Politics”.

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား chap10

EPRP

တရားစီရင္ေရးမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကိုက်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္ရၿပီး ၎တို႔ခ်မွတ္စီရင္မႈမွ ဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရသည္။တရားစီရင္ေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ လြတ္လပ္အမီွအခိုကင္းရမည္ဟု ေယဘူူယ်အားျဖင့္ယူဆထားၾကသည္(ဆိုလိုသည္မွာ အစိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈမွကင္းလြတ္ ရမည္)။အမ်ိဳးမ်ိုးေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာစနစ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရိွရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ယခုအခန္းတြင္ အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒစနစ္(Common Law)၊တရားမဥပေဒစနစ္ (Civil Law) မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Other chapters of “Introduction to Politics”.

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ panglong-conference

EPRP

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားထည္႔သြင္းႏိူင္ရန္မည္႔ ျပည္နယ္အေျချပဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားထူေထာင္ရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။အျပည္႔အစံုသို႔

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ nca-panglong-1

EPRP

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဇူလိုင္လအတြင္းကေတြ႔ဆံုစဥ္က “ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္မိမိတို႔ဘာေပးဆပ္ႏိူင္မည္ကိုစဥ္းစားပါ “ ဟူ၍မွာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ယခုစာတမ္းသည္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ရႈျမင္မႈမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးကိစၥပံုေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္းအေရးႀကီးထင္ရွားေသာတုန္႔ျပန္မႈတရပ္ကို ဆြဲထုတ္ျပသရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား ws-lp-ranir-mmr

EPRP

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၁၂ မွ ၁၃ ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ RANIR ႏွင့္အျခား CSO အဖြဲ႕၀င္မ်ား(RANIR ေအာက္ရိွ)ႏွင့္အတူ EPRP နားေထာင္ၾကားနာေရးအဖြဲ႕သည္ ၂ ရက္ၾကာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔  ပါသည္။မိမိတို႔အသီးသီး၏ နာေထာင္ၾကားနာေရးစီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ဗဟုုသုတႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ခဲ႔ၾကသည္။ Other “Listening Project” summary reports here.

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား chap8-1

EPRP

ဥပေဒျပဳေရးဆိုသည္မွာ ပါလီမာန္၊ကြန္ဂရက္၊chamber of deputies၊house of representatives၊ဆီးနိတ္ စသည္ျဖင့္ ပိုအသိမ်ားေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ေခၚေ၀ၚသည္႔ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဌာန္းအတည္ျပဳသည္႔ မ႑ိဳင္ျဖစ္သ Other chapters of “ Introduction to Politics” .

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား chap11

EPRP

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၏ အခရာပင္ျဖစ္သည္။လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာသဘာ၀၏သိသာထင္ရွား ဆံုးေသာ လကၡဏာရပ္ ျဖစ္သည္။ Other chapters of “ Introduction to Politics” .

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား chap12

EPRP

ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွ အာဏာဗဟိုအခ်က္အျခာျဖစ္ေသာအစိုးရမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည္႔ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားတြင္မဆို အာဏာကိုင္စြဲထားသူမ်ားသည္ ေတာင္းဆိုမႈအား အဓိကထားရေလ႔ရိွ သည္။အဆိုပါ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာရင္းျမစ္မ်ားမွေပၚလာႏိူင္သလို ပံုသ႑န္မွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ Other chapters of “ Introduction to Politics” .

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 6-daw-suu-meets-anp-5-pyae-thet-phyo

EPRP

အေတြးအျမင္ Alan Smith ႏွင့္ Gregory Cathcart (EPRP)တို႔ေရးသားေသာ စာတမ္းျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လာေသာ အန္အယ္ဒီအစိုးရ၏ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္သြင္း မႈသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အတိုင္းသာျဖစ္သည္။ အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္ ထိုက်င့္ထံုးကိုက်င့္သံုးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရိွေသာ အစစ္အမွန္က်င့္သံုးမႈေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ယခုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ ရာျပဌာန္းခ်က္ကို ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးသြားခဲ႔သည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား listening

EPRP နားေထာင္ၾကားနာေရးစီမံခ်က္သည္နားေထာင္ၾကားနာေရးအႏုပညာႏွင့္စြမ္းပကားကို အသံုးခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီးကာလအတန္ၾကာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ရေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု မ်ား ၎တို႔၏ဘ၀မ်ား၊အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေျပာဆိုလာေစရန္ႏွင့္ ေ၀မွ်ေပးရန္တြန္းအားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ထိုသို႔ေျပာဆိုမွ်ေ၀ေပးျခင္းသည္ ၎တို႔အားပိုမိုအားရွိလာေစၿပီးထိုအခ်က္အလက္ မ်ားအား ေ၀မွ်ေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာေစပါသည္။ EPRP ၏အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္တခုျဖစ္ေသာ နားေထာင္ၾကားနာေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီး ယခုထုတ္ေ၀မႈအား ပါ၀ါႏွင့္နားေထာင္ၾကားနာေရးအႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ သင္တန္းအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးထားပါသည္။ ယခုထုတ္ေ၀မႈသည္ Ethnic Peace Resources Project (EPRP) က်ားမျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာအႀကံ ေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာ ခင္မာမာၾကည္၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖစ္ၿပီး EPRP ၀န္ထမ္းမ်ားကထုတ္လုပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။သရုပ္ေဖာ္ေရးဆြဲသူမွာ အာကာ ျဖစ္သည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား intro-cover-2

EPRP

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးမိတ္ဆက္နိဒါန္း ေနာက္ဆံုးတင္လႊင့္ သည္႔ မွတ္စုႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးမိတ္ဆက္နိဒါန္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္EPRP တို႔ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျဖည္႔ဆည္းေပးေသာအား ျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာအလန္စမစ္ ျပင္ဆင္ျပဳစုခဲ့ေသာ စာတမ္းတြဲမ်ားျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ေတြးေခၚႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပဳစု ထားသည္။စာတမ္းတခုခ်င္းစီသည္ အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး နားလည္လြယ္ေစမည္႔နည္းလမ္း ျဖင့္ အသံုး၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား clo1

EPRP

ယခုစာတမ္းကို ၂၀၁၅ ေဖေဖၚ၀ါရီတြင္ေရးသားခဲ့ၿပီးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုရွင္းျပထားသည္။EPRP ႏွင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႔ (MPSI )တို႔၏ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

1 2