အထင္အျမင္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္

အထင္အျမင္

UNFC အနာဂတ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္း

The Myanmar Times

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ အင္အားႀကီးတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္ တပ္ေပါင္းစု၏ အင္အားခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈႏွင့္ အနာဂတ္ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား ရိွလာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည္႔အစံုဖတ္ရန္

သံုးသပ္ခ်က္

ျမန္မာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာက္တည္ခန္း

International Crisis Group

International Crisis Group (ICG)   ကထုတ္ျပန္လိုက္သည္႔ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၇ ေမလ ၂၄ မွ ၂၇ ရက္ေန႔ထိေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပခဲ႔ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၏ရလာဒ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေလ႔လာတင္ျပထားသည္။ ၂၀၁၇…