အထင္အျမင္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္

အထင္အျမင္

လူသိနည္းေသာ NCA ဆိုင္ရာပူးတြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

PangLong

တစ္နိုင္ငံ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) ပာူသည့္စကားလုံး ကိုနိုင္ငံအႏွံ့အျပားရွိ ကေလးငယ္မ်ားကအစ၊ လူထုၾကား၌ယဥ္ပါးေနၾကၿပီပာု ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းက ၂၀၁၆ခုႏွစ္မကုန္မီ အစည္းအေဝးတရပ္ တြင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္ ။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

သံုးသပ္ခ်က္

ပင္လုံ ၿပီး ပင္လုံ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမွ လက္ေတြ႕သို႔

Panglong

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ တြင္ျမန္မာနိုင္ငံေရးအခင္းမ်ားေတာ္အတန္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲလာေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားအနက္ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံေခၚ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီ လာခံတရပ္ကို ေခၚယူေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းသည္လည္းတခုအပါအဝင္ ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ စိတ္ဝင္စားမႈအမ်ားဆုံးရရွိေနေသာ ကိစၥတရပ္ျဖစ္ေနေပသည္။ယင္းႀကိဳး ပမ္းမႈကို…